Ta! Thu Đồ Đệ Liền Mạnh Mẽ!
 • 1000
  Chương
 • 55
  Chương/tuần
 • 855.8K
  Lượt đọc
 • 1237
  Cất giữ
4.66/5(25 đánh giá)
window.bookId = '105640'; window.authorId = '3971'; window.userUploadId = '1000010'; window.ssrLoadingPage = 'book'; (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'7d1292e07da5e63e',m:'LHxDqQtIVxqTNTCFXqbZ8C03xxRUYPY3oDEkjZyLlak-1685739080-0-AazRGpi2Ah7twC9FlwrofLuWQsP/yPoOLOIVizctFj5O',u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/g'};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/invisible.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan