Tu Tiên Chính Là Như Vậy
 • 1068
  Chương
 • 14
  Chương/tuần
 • 630.5K
  Lượt đọc
 • 2303
  Cất giữ
4.77/5(27 đánh giá)
window.bookId = '109911'; window.authorId = '3811'; window.userUploadId = '1000062'; window.ssrLoadingPage = 'book'; (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'7d0571fb3d020441',m:'_Jqx4ZV754KFwt1_H7VWgbQAPcyudrAX.IAr_zbgEd0-1685601417-0-AaPAetRgVRr9fo+xgmYS/M11XToZX/c0R8FNtCQwZwVa',u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/b'};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/invisible.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan